Serge Hoffmann
52, Jurist am Finanzministère, Buergermeeschter, Habscht
Serge Hoffmann
Jurist am Finanzministère
Buergermeeschter

Firwat Politik maachen? “Aus Interessi a Spaass, fir bei der Gestaltung vun eisem Land matzehëllefen. Nëmme kritiséieren a kloen, ouni bereet ze si selwer eng Hand mat unzepaken, war ni meng Approche”, seet dozou de Serge Hoffmann. Fir hien ass Politik e Ganzt.

“Fair Chancë fir jiddereen, Solidaritéit a Gerechtegkeet, eng gutt Liewensqualitéit, dat muss d’Zil an all Beräich sinn.”

Serge Hoffmann