Nathalie Morgenthaler
38, Directrice vum Centre pour l'Égalité de traitement (CET), Schäffen, Suessem
Nathalie Morgenthaler
Politologin
Directrice vum Centre pour l'Égalité de traitement (CET)
Schäffen

“Aus Idealismus, well ech un eng besser Zukunft gleewen”, dat ass d’politesch Motivatioun vum Nathalie Morgenthaler, Direktesch vum CET – “Centre pour l’égalité de traitement”.

Als Schäffe vun der Gemeng Suessem probéiert si Léisungen an Entscheedunge fir d’Bierger ze fannen an ze treffen.

Et wonnert och net, datt grad d’Erausfuerderungen an de Beräicher Chancëgläichheet a -gerechtegkeet, Diversitéit, Barrièrëfräiheet an Integratioun fir si politesch an de Mëttelpunkt gehéieren.

Nathalie Morgenthaler