Fred Ternes
31, Chargé de formation um IFEN, Schäffen, Nidderaanwen
Fred Ternes
Chargé de formation um Institut de formation de l’Éducation nationale (IFEN)
Schäffen

“D’Welt e bësse besser ze verloossen, dat motivéiert mech zënter Klengem un. Fir dës Eegeverantwortung an e Staat, dee fir een do ass, wann ee mol manner Kraaft huet, dofir steet d’CSV. Dofir engagéieren ech mech”, esou de Fréd Ternes, deen als Schäffe vu Nidderaanwen zolidd politesch Erfarung huet a weess, wat et heescht, Verantwortung fir seng Matbierger ze droen.

Fred Ternes